Obchodné podmienky a vrátenie

OBCHODNÉ PODMIENKY

Guruu Print s.r.o. (PANDASTIK.SK)

fakt. adresa: P. Blahu 7, 94002 Nové Zámky 
prevádzka: Komoča 181, 941 21 

IČO : 55100317

DIČ: 2121882411

 

Spokojnosť zákazníkov má najväčšiu prioritu. Predpokladom pre úspešnú spoluprácu je zrozumiteľnosť a transparentnosť výrobného a obchodného diania. Z tohto dôvodu prinášame na nasledujúcich riadkoch naše Všeobecné obchodné podmienky. Sú právnym základom pre úspešnú spoluprácu s našimi zákazníkmi.

 

  1. Objednávky

Pandastik.sk zastúpený Guruu Print s.r.o. IČO : 55100317 DIČ:2121882411 prevezme objednávku vykonanú zákazníkom len pod podmienkou, že zákazník nebude mať v okamihu objednávky voči Pandastik.sk žiadne dlhy. Pandastik.sk z technických dôvodov až v náväznosti na uzavretie zmluvy preskúma, či má zákazník voči Pandastik.sk dlhy. V prípade, že dlhy existujú, má Pandastik.sk právo zadržať vyhotovené objednávky až do uhradenia nedoplatku.

 

  1. Spracovanie

Pandastik.sk ponúka kompletnú paletu bežného zhotovenia fotoplátna a výrobkov fototlače (hrnčeky, tričká). Zhotovenie rozmerov fotografií z digitálnych dát a ich orezu sa riadi zadaním v internetovej objednávke alebo na základe emailovej kominkácii.
V prípade, ak nebude objednávka jednoznačná, bude vrátená späť zákazníkovi.
Pre naše práce platia ceny za zhotovenie podľa denne aktualizovaného cenníka, zverejneného na našich webových stránkach www.pandastik.sk. Akciové ceny platia výhradne po dobu akcie a po splnení všetkých podmienok ku každej jednotlivej akcií osobitne vyhlásenej. Z dôvodu, aby sme zabránili nejasnostiam počas cenových akcií, upozorňujeme na to, že akcie vyhlásené Pandastik.sk platia iba pre objednávky, ktoré budú firme Online fotky v čase trvania akcie a platnosti mimoriadnych cien odoslané (odoslanie internetovej objednávky). Svoje objednávky zasielajte včas, aby ste sa ku koncu cenových akcií vyhli prípadným výpadkom internetu, ktoré nemôžeme ovplyvniť.

 

 

  1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Zaslaním objednávky pristupuje objednávateľ na tieto Všeobecné obchodné podmienky. Zároveň je táto objednávka považovaná v zmysle zákona č. 40/1964 Z.z., § 43c, odst.1 za prijatie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na fotoprodukty (fotografie / fotoplátna/ fotodarčeky). Objednávateľ berie na vedomie, že táto kúpna zmluva je podľa zákona č. 40/1964 Z.z., § 43c, odst. 2 uzatvorená v okamihu doručenia objednávky do našej spoločnosti. Objednávateľ berie na vedomie, že uzatvorením kúpnej zmluvy mu vzniká okrem iného povinnosť zaplatiť spoločnosti Online fotky kúpnu cenu za zhotovené fotoprodukty a to vo výške podľa ním prijatého návrhu objednávky, podľa cien platných v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

  1. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Objednaný tovar bude zákazníkovi doručený poštou vyplatením cez účet a následným poslaním poštou. Pandastik.sk neručí za riziko poškodenia zásielky počas poštovej prepravy. V prípade poškodenia zásielky počas poštovej prepravy je potrebné uplatniť reklamáciu priamo na pošte v zmysle poštového poriadku. Platné doby spracovania všetkých ponúkaných produktov sú uvedené v aktuálnom cenníku na www.Pandastik.sk . Vo výnimočných prípadoch ( napr. revízia, údržba alebo oprava výrobných strojov / prestoje, spôsobené čakaním na náhradné diely / nadmerný – nepredpokladaný objem objednávok v rámci rôznych akcií) môže dôjsť k predĺženiu uvedenej orientačnej doby spracovania.
Výkony Slovenskej pošty, a.s. nie sme rovnako schopní ovplyvniť. Oneskorené dodanie zásielky neoprávňuje zákazníka k odmietnutiu jej prevzatia, ani k požadovaniu náhrady, alebo zľavy za nedodržanie dodacej lehoty.

 

  1. Záruka kvality a záručné podmienky

Na dodaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota v zmysle zákona č. 40/1964 Z.z., § 620 v platnom znení. Z prevádzkových dôvodov odporúčame však reklamovať zásielku čo najskôr, najlepšie do 1 mesiaca. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Nie je možné uplatňovať právo na reklamáciu v záležitostiach vkusu a osobného cítenia, ako je napr. farebné vyhotovenie a odtieň fotografií.
Reklamáciu je nutné podať písomne v zákonom stanovenej záručnej lehote doporučeným listom. Každá reklamácia musí bezpodmienečne obsahovať reklamovaný tovar, pôvodnú objednávku a daňový doklad. Pri objednávkach z digitálnych dát musí zákazník súčasne zaslať pôvodné objednávkové dáta. Zásielky na dobierku nebudú v žiadnom prípade prijaté.

Právo zrušenia, právo vrátenia

Právo zrušiť objednávku je vylúčené vzhľadom na to, že fotografie sú vyhotovené podľa osobitých požiadaviek objednávateľa a boli prispôsobené výlučne pre jeho osobnú potrebu. Vrátenie je možné max. do výšky 30% ceny produktu, ktorý predstavuje cenu dreveného rámu, ktorý môže byť ďalej využitý, na rozdieľ od plátna.

Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

  

  1. Ochrana dát

Zákazník súhlasí s použitím svojich osobných údajov pre potreby firmy Patrik Szőke a Roland Tóth. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre marketingové účely zásielkového predaja v rámci našej spoločnosti na dobu neurčitú, v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov . Podľa § 20, odst.3 citovaného zákona, je zákazník oprávnený kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracúvaniu , poskytovaniu , resp. využívaniu jeho osobných dát v poštovom styku.

 

  1. Autorské práva

Zákazník, ktorý zadáva objednávku na spracovanie do Pandastik.sk, prehlasuje, že je majiteľom autorských práv celého materiálu, ktorý dáva na spracovanie. Každý zákazník ručí sám za seba a nesie zodpovednosť za všetky následky i prípadné škody pri porušení autorských práv.

  1. Ďalšie ujednania

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné, pokiaľ nedôjde medzi zhotoviteľom a objednávateľom k písomnej dohode o zmene, prípadne vylúčeniu týchto všeobecných obchodných podmienok. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú voľne prístupné v sídle spoločnosti a ďalej na internetovej adrese www.Pandastik.sk

---
Spôsoby dopravy a platbySpäť do obchodu